วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ+กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2555


กำหนดการรับสมัคร


1. รับสมัครโควตา27 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2554
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน4  พฤศจิกายน  2554
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)18  พฤศจิกายน  2554
4. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)24 - 25 พฤศจิกายน  2554
5. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท)25 พฤศจิกายน  2554
6. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท)25 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2554

รับตรงโดยการสอบตรงที่คณะฯ

จำนวนที่รับ

90 คน

กำหนดการ

รายการวันที่
1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต21 กันยายน - 31  ตุลาคม  2554
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน4  พฤศจิกายน  2554
3. สอบข้อเขียน12  พฤศจิกายน  2554
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์18  พฤศจิกายน  2554
5. สอบสัมภาษณ์24 -25 พฤศจิกายน  2554
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา25 พฤศจิกายน 2554
7. รายงานตัวและชำระเงิน25  พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม  2554
                            
                                เว็บคณะ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีแบบรับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีแบบรับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน 80 คน
คุณสมบัติ 
ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


  1.   รับสมัคร 15 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม 2554

เว็บไซต์หลัก http://www.nano.kmitl.ac.th

*http://www.unigang.com/Article/8429

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง

  •                       

                       เปิดรับสมัคร 12/09/2554 - 29/09/2554
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้า
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555


รายละเอียดทั้งหมด http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/star_q55.pdf


*http://www.unigang.com/Article/8407

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

รับตรงสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คน โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน
 
วิธีการสอบคัดเลือก
พิจารณาคะแนนสอบ GAT ใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 30%
พิจารณาจากการสอบปฏิบัติการ (วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554) เป็นการสอบความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงศิลปะและศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 70%
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการฯมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาจำนวนผู้ผ่านการสอบ
การลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เก็บตามประกาศมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตที่รับผ่าน สกอ.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (สายวิทย์ สายศิลป์ และ อาชีวะ ถือว่ามีคุณสมบัติสามารถสมัครได้)
เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิต

อนึ่งผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดทั้ง 2 สาขาวิชาฯ (สถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรม) จะได้รับทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2555 โดยใช้เงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้รับการพิจารณามอบทุนการศึกษาจะต้องทำการศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนจบการศึกษา หากมีการลาออกก่อนเวลาที่กำหนดผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจะต้องคืนทุนนี้ให้กับคณะฯ กรณียกเว้นในการคืนทุนใดๆให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะฯ

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.arch.ku.ac.th/direct55/

*http://www.unigang.com/Article/8340

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารและจัดการ สจล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรที่เปิดรับ
บริหารธุรกิจการเกษตร  35 คน
โทคโนโลยีการจัดการ  30 คน
รับสมัคร 6 กันยายน  ถึง 14 ตุลาคม 2554
สอบข้อเขียน 22 ตุลาคม 2554
วิชาที่สอบ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านการบริหารและการจัดการ
ค่าเทอม 15,000 บาท  

ข้อมูลทั่งหมด  http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/direct_man55.pdf
เว็บไซต์หลัก http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
*http://www.unigang.com/Article/8315