วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

รับตรงสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คน โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน
 
วิธีการสอบคัดเลือก
พิจารณาคะแนนสอบ GAT ใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 30%
พิจารณาจากการสอบปฏิบัติการ (วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554) เป็นการสอบความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงศิลปะและศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 70%
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการฯมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาจำนวนผู้ผ่านการสอบ
การลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เก็บตามประกาศมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตที่รับผ่าน สกอ.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (สายวิทย์ สายศิลป์ และ อาชีวะ ถือว่ามีคุณสมบัติสามารถสมัครได้)
เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิต

อนึ่งผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดทั้ง 2 สาขาวิชาฯ (สถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรม) จะได้รับทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2555 โดยใช้เงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้รับการพิจารณามอบทุนการศึกษาจะต้องทำการศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนจบการศึกษา หากมีการลาออกก่อนเวลาที่กำหนดผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจะต้องคืนทุนนี้ให้กับคณะฯ กรณียกเว้นในการคืนทุนใดๆให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะฯ

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.arch.ku.ac.th/direct55/

*http://www.unigang.com/Article/8340