วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้า
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555


รายละเอียดทั้งหมด http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/star_q55.pdf


*http://www.unigang.com/Article/8407