วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีแบบรับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีแบบรับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน 80 คน
คุณสมบัติ 
ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


  1.   รับสมัคร 15 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม 2554

เว็บไซต์หลัก http://www.nano.kmitl.ac.th

*http://www.unigang.com/Article/8429