วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Meeting#1 17-10-55วาระการประชุมในMeeting#1ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง
เด็กวิทย์2กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
DEK-WIT-2 IN Asean Economic Community 


วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Meeting #1

DEK-WIT-2 Meeting#1 Coming soon 

วาระการประชุมในMeeting#1ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง
ภารกิจ
สร้างสรรค์สังคมพรต ให้เป็นเพชรแห่งสยามประเทศ
สถานที่ เร็วๆนี้
วันและเวลา เร็วๆนี้