วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Meeting#1 17-10-55วาระการประชุมในMeeting#1ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง
เด็กวิทย์2กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
DEK-WIT-2 IN Asean Economic Community