วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

Meeting#2


DEK-WIT-2 Meeting#2

วาระการประชุมในMeeting#2ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง
ภารกิจ
DEK-WIT-2 Company Limited บนเวที Asean
สถานที่ Thanyashoppingpark  Super Steak Buffet
วันและเวลา  17พ.ค.56  เวลา13.00-20.00น
ราคาบัตร 309บาท