วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) สจล


โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
ปีการศึกษา 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักเกณฑ์การรับ
1. คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
 1.1 จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และ
 1.2 จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5, ม.6 และ
 1.3 จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1) เป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน และ
 1.4 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)
 1.5 จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษานั้นเท่านั้น
 1.6 จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร

2. คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)
 2.1 โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป สำหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
  - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 1 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 เท่านั้น
  - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 2 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
  - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1, 2 และอันดับที่ 3
หมายเหตุ
“นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1” “นักเรียนที่ได้อันดับที่ 2” และ “นักเรียนที่ได้อันดับที่ 3” หมายถึง
ผู้ทำคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 5 ภาคเรียน ได้เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของกลุ่มนักเรียนชั้น ม.6
สายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียน
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) มีดังนี้
1. แบบกรอกข้อความการขอเข้าร่วมหรือไม่ร่วมโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.1)
2. แบบเอกสารเสนอชื่อนักเรียนของโรงเรียน (แบบ วศ.สจล.2)
3. แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่ส่งเข้าสมัคร (แบบ วศ.สจล.3)
4. แบบระเบียนประวัตินักเรียน (แบบ วศ.สจล.4)
5. แบบเลือกสาขาวิชา (แบบ วศ.สจล.5)
6. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4, ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง www.kmitl.ac.th/engineer
โดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 4 มกราคม 2555