วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควต้า

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาของนักเรียน ม.6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควต้า ดังนี้
1). สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน จำนวน 2 คน คุณสมบัติ ศึกษาแผนการเรียนวิทย์-ศิลป์คำนวณ เกรดเฉลี่ย 4 เ ทอม 3.00
2). สาขาครุสถาปัตย์ จำนวน 1 คน ไม่จำกัดแผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 3.00
3). สาขาครุศาสตร์ออกแบบสิ่งแวดล้อม
ภายใน จำนวน 1 คน ไม่จำกัดแผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 3.00
4). สาขาครุศาสตร์เกษตร จำนวน 4 คน คุณสมบัติ แผนการเรียนวิทย์ เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 2.75
5). สาขาครุศาสตร์อังกฤษ จำนวน 2 คน เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 3.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาเอก 3.00
6).สาขาครุศาสตร์ญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 3.00

 
***นักเรียนม.6 ที่สนใจเข้ามาพบครูลินดา ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 54 นี้เท่านั้น ที่ห้องแนะแนว 221 เตรียมรูป และใบเกรด 4 เทอมมาด้วย ***
------บอกต่อเพื่อนๆด้วย--------

ติดต่อแนะแนวโรงเรียนพรตพิทยพยัต