วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควต้าวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการจึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาตามประกาศดังกล่าว เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554

ตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการให้โควตานักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปีการศึกษา 2555 นั้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังและบริเวณโดยรอบสถาบันฯ ดังนั้น วิทยาลัยการบริหารและจัดการจึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาตามประกาศดังกล่าว เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
 ส่วนกำหนดการอื่น ๆ วิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบทาง www.amc.kmitl.ac.th ต่อไป

*ข้อมูลจากhttp://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=22&lang=th