วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Present Engineer + Arch + IT Kmitl

Present  Engineer + Arch + IT Kmitl

มาดูการPresentsของแต่ละคณะกันครับ

วันนี้เป็นของ3คณะ 

 

Presents Engineer Kmitl

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Present Arch Kmitl 

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

 

Present IT Kmitl 

แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง