วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เด็กวิทย์ห้อง2ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สจล)


เด็กวิทย์ห้อง2ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สจล)


1.รัญชนา แซมหิรัญ2.จุฑาทิพย์ โสมภีร์*
 *คนนี้เยอะวิทยาก็มี55อยากเห็นคนนี้เป็นครูมากกว่าอะ55