วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

เด็กวิทย์ห้อง2กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง+วิทยาลัยการบริหารและจัดการ+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+มัณฑนศิลป์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง(สจล)

- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล)


- สาขาบริหารธุรกิจเกษตร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

- คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ปิยนุช งามขำ