วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ในฟิสิกส์ อ.เรวัตร

ในฟิสิกส์ อ.เรวัตร เด็กวิทย์ห้อง2 แห่งโรงเรียน พรตพิทยพยัต Protpittayapayat School