วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบ(สจล)ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง

*Update 7/11/11

 

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สถาบันฯ จึงได้เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน และเปลี่ยนแปลงกำหนดการอื่น ๆ ออกไป โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

   

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ    

  ประกาศกำหนดการวันที่ 10 พ.ย. 2554

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล    ไฟล์ประกาศ

รายละเอียดการดำเนินการ
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  27 กันยายน – 30 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  12  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  28 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  2 กุมภาพันธ์ 2555
- สอบสัมภาษณ์
  9 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  17 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ไฟล์ประกาศ 

รายละเอียดการดำเนินการ
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  7 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  6  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  15 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  31 มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  5 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  9 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไฟล์ประกาศ

 รายละเอียดการดำเนินการ

- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  27 กันยายน – 30 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  6  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  14 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  20 มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  26 – 27 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  27 มกราคม 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์  ไฟล์ประกาศ 

รายละเอียดการดำเนินการ
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  16  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  21 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  31 มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  5 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  10 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไฟล์ประกาศ 
 รายละเอียดการดำเนินการ
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  9 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  24  มกราคม 2555

- สอบข้อเขียน
  29 มกราคม 2555

- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  2 กุมภาพันธ์ 2555

- สอบสัมภาษณ์
  6 กุมภาพันธ์ 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  10 กุมภาพันธ์ 2555

-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/