วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แจ้งข่าวครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตแจ้งข่าวครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนเปิดเรียน วันที่ 6 ธ.ค.54 ครู บุคลากร ประชุมและเตรียมความพร้อง วันที่ 1 ธ.ค.54 นักเรียนเปิดเรียน ระหว่างหยุดจะมีคำสั้ง ครูและบุคลากรมาทำหน้าที่ตามความจำเป็น แล้วจะแจ้งให้ทรายเป็นระยะ โดยดูสถานการณ์ด้วย


เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็น 6 ธ.ค.๒๕๕๔

ประกาศแล้วอย่างเป้นทางการ

http://www.prot.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1