วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ในวิชา ศิลปะ 10/11/52