วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรียน คอมพิวเตอร์ 11/11/52