วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

วันครู 16-1-2555คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2555 จากการประกวดของคุรุสภา ซึ่งคำขวัญที่ชนะเลิศ 

บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์”ภูมิพล”
   ของนางสาวขนิษฐา อุตรโส จังหวัดนครปฐม