วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Dek-Wit-2 แบบเสื้อห้องสองออกแล้ว

จากการลงคะแนนเสียงเป็นเรียมเดือน ผลออกมาแล้ว แบบอาจแต่กต่างเพื่อความเหมาะสม