วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

1-12-52 ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ