วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลโก้ บุนนาคเกมส์ 2009

โลโก้นี้โดยเด็กวิทย์ห้อง2 มีมีลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗