วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
(อังกฤษ: Protpittayapayat school)