วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

Chinese New Year:ตรุษจีน


万事如意 (บ่านสู่หยู่อี่) :ทุกเรื่องสมปรารถนา