วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แจ้งขยายเวลาการรับสมัครรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไปแล้วนั้น เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทางคณะฯจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกไปจนถึงวันที่ 30  ธันวาคม  2554    รายละเอียดการดำเนินการ


- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  27 กันยายน – 30 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  6  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  14 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  20 มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  26 – 27 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  27 มกราคม 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://it.kmitl.ac.th/news/content/842