วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สารคดีศิลปะกับชุมชน

กลุ่มอื่นเร้วๆนี้

สารคดีศิลปะกับชุมชน-ชุมชนวันศรวารีน้อยอำนวยการสร้าง
: Dek-Wit-2
ควบคุมงานสร้าง
: -
กำกับ
: -
บท
: -
กำกับภาพ
:-
ออกแบบงานสร้าง
: -
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
:-
กำกับภาพ
: -
ประสานงาน
:-
บทบรรยาย
:Dek-wit-On Tour G1
ทีมงาน
:ฐาปนา ภัทรอภินันท์
ศุภณัฐ ผดุงศิลป์
กัญญารัตน์ ป้อมวิเชียร
จุฑาทิพย์ โสมภีร์
สุวพิชญ์ บุญจันทร์คง
เจษฏาภรณ์ อันมา

-------------------------------------------------------------------
สารคดีศิลปะกับชุมชน-กลุ่มชุดชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยมทีมงาน
อำนวยการสร้าง
: Dek-Wit-2
ควบคุมงานสร้าง
: โชติมนัส เปรมแสง ชนิกานต์ โพธิเจริญ
กำกับ
: โชติมนัส เปรมแสง
บท
: ชนิกานต์ โพธิเจริญ
กำกับภาพ
:โชติมนัส เปรมแสง
ออกแบบงานสร้าง
: โชติมนัส เปรมแสง
ธนดล แสงสะอาด
วรรณเฉลิม สกุนตศรี
ชนิกานต์ โพธิเจริญ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
:โชติมนัส เปรมแสง ชนิกานต์ โพธิเจริญ
กำกับภาพ
: โชติมนัส เปรมแสง ชนิกานต์ โพธิเจริญ
ประสานงาน
:วรรณเฉลิม สกุนตศรี
บทบรรยาย
:วรรณเฉลิม สกุนตศรี
Dek-wit-On Tour G2
ทีมงาน
:โชติมนัส เปรมแสง
ธนดล แสงสะอาด
วรรณเฉลิม สกุนตศรี
พิพัฒน์ ตรีบดินทร์
รชฏ ศิริธีรพัฒน์
โชคอนันต์ แซ่ฉ่าง
ชนิกานต์ โพธิเจริญ


Behind-the-scenes