วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

เปิดบ้าน5/2

*เปิดเทอมวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
*ประชุมผู้ปกครอง 16 พฤษภาคม 2553 รอบแรก

คุรครูที่ปรึกษา
- ครูวันชัย มาชูตระกูล
คุรครูผู้สอนวิชาคณิตเพิ่ม
-ครูจีรนันท์
คุรครูผู้สอนวิชาคณิตพื้นฐาน
-ครูญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง
คุรครูผู้สอนวิชาเคมี
-ครูวันชัย มาชูตระกูล
คุรครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
-ครูประเสริฐ มั่นจิต
คุรครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
-ครูมานพ ต่อสุวรรณ
คุรครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
-ครูนันทพร แสงอุไร
คุรครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
-ครูอนงค์ เกิดมั่งมี
คุรครูผู้สอนวิชาพระพุธศานา
-ครูปทุมพร
คุรครูผู้สอนวิชาอังกฤษพื้นฐาน
-ครูสุพรรณี
คุรครูผู้สอนวิชาพละ/สุขศึกษา
-นางกุลนรี สีดาคุณ