วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

50 years Protpittayapayat Indoor stadium.
Bowling in 50 years Protpittayapayat indoor stadium(19/09/09)